Press ESC to close

Chất hóa dẻo (Phthalate)

Chất hóa dẻo (phthalates) hay còn gọi là ‘chất làm dẻo’ được sử dụng để làm mềm nhựa và sơn, làm cho chúng dẻo và…

0